Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Οι πόδουροι έχουν έξι πόδια και φτάνουν μήκη από 0.1 mm έως 17 mm. Εντοπίζονται κυρίως σε χουμικά στρώματα, σε όχι πολύ ξηρά εδάφη σε βάθος έως μερικά μέτρα και σε φυτικά υλικά σε σήψη.

gallery img01

Spring tails have six feet and reach a length of 0.1 mm to 17 mm. They are mainly found in humus layers, not too dry soils down to a few metres and in rotting plant material.

gallery img01

Hooghännalistel on kuus jalga ja nende pikkus ulatub 0,1 mm kuni 17 mm. Peamiselt leidub neid huumusekihtides, mitte liiga kuivades kuni paarimeetristes muldades ja mädanenud taimmaterjalis.

gallery img01

Les collemboles ont six pattes et atteignent une longueur comprise entre 0,1 et 17 mm. Ils sont principalement retrouvés dans l’humus, les sols pas trop secs à quelques mètres de profondeur et dans la matière végétale en décomposition.

gallery img01

Tienen seis pies y alcanzan una longitud de 0,1 mm a 17 mm. Se encuentran principalmente en capas de humus, suelos no demasiado secos hasta unos pocos metros y en material vegetal en descomposición.

gallery img01

Springstaarten hebben zes poten en bereiken een lengte van 0,1 mm tot 17 mm. Ze worden vooral aangetroffen in humuslagen, niet te droge bodems tot op enkele meters diepte en in rottend plantenmateriaal.

gallery img01

I Collemboli hanno sei zampe e raggiungono una lunghezza di 0.1 mm fino a 0.7 mm. Sono prevalentemente trovati negli strati dell’humus, in suolo non troppo secco profondo qualche metro e in materiale vegetale in decomposizione

gallery img01

Skakači imajo šest nog in dosežejo dolžino od 0,1 mm do 17 mm. Najdemo jih predvsem v humusnih plasteh, ne preveč suhih tleh do globine nekaj metrov in v gnijočem rastlinskem materialu.

gallery img01

Οι γαιοσκώληκες ζουν στο έδαφος και είναι σκώληκες κυλινδρικής μορφής. Στην Αυστρία αυτή τη στιγμή είναι γνωστά 54 είδη. Ο μέσος χρόνος ζωής του είναι ανάμεσα σε τρία και οκτώ χρόνια. Το ευρέως γνωστό είδος στην Αυστρία είναι ο κοινός γαιοσκώληκας (Lumbricus terrestris). Ο κοινός γαιοσκώληκας φτάνει τα 9 cm έως 30 cm σε μήκος.

gallery img01

I lombrichi vivono nel suolo e sono vermi cilindrici strutturati. Attualmente 54 specie note vivono in Austria. La loro durata della vita media è fra i tre e gli otto anni. La specie più conosciuta in Austria è il lombrico comune (Lumbricus terrestris). Il lombrico comune diventa dai 9 cm ai 30 cm in lunghezza.gallery img01

Las lombrices de tierra viven en el suelo y son gusanos de estructura cilíndrica. Actualmente 54 especies conocidas viven en Austria. Su vida media es de entre tres y ocho años. La especie más conocida en Austria es la lombriz de tierra común (Lumbricus terrestris). La lombriz de tierra común llega a medir de 9 cm a 30 cm de largo.

gallery img01

Vihmaussid elavad mullas ja on silindrilise struktuuriga ussid. Praegu elab Eestis 13 teadaolevat liiki. Nende keskmine eluiga on kolm kuni kaheksa aastat. Tuntuim liik Eestis on harilik vihmauss (Lumbricus terrestris). Harilik vihmauss kasvab 9–30 cm pikkuseks.

gallery img01

Earthworms live in the soil and are cylindrically structured worms. Currently 54 known species live in Austria. Their average lifetime is between three and eight years. The best known species in Austria is the common earthworm (Lumbricus terrestris). The common earthworm becomes 9 cm to 30 cm long.

gallery img01

Les vers de terre vivent dans le sol. Leur corps est de structure cylindrique. Leur durée de vie moyenne est de 3 à 8 ans. Actuellement, 54 espèces sont présentes en Autriche. L’espèce la plus connue est le ver de terre commun ou Lumbricus terrestris, qui peut mesurer entre 9 et 30 cm de long.

gallery img01

Regenwormen leven in de bodem en zijn cilindrisch gestructureerde wormen. Momenteel leven er ongeveer 25 bekende soorten in Nederland . Hun gemiddelde levensduur ligt tussen de drie en acht jaar. De bekendste soort in Nederland is de gewone regenworm (Lumbricus terrestris). De gewone regenworm wordt 9 cm tot 30 cm lang.

gallery img01

Deževniki živijo v tleh in so valjasto strukturirani črvi. V Avstriji živi 54 znanih vrst. Njihova povprečna življenjska doba je od tri do osem let. Najbolj znana vrsta v Avstriji je navadni deževnik (Lumbricus terrestris). Navadni deževnik je dolg od 9 do 30 cm.

gallery img01

Momenteel zijn er meer dan 350.000 soorten bekend in 179 families. Daarmee zijn kevers de grootste groep in de insectenfamilie. De lichaamsvorm van deze kevers is zeer divers en varieert van lange, slanke tot zeer korte soorten. Verder zijn er vlakke tot sterk bolvormige lichamen. De lichaamsvorm varieert van soort tot soort en toont de aanpassing aan de levenswijze van de afzonderlijke soorten.

gallery img01

Currently there are over 350,000 known species in 179 families. This makes beetles the largest species in the insect family. The body shape of them is very diverse and varies from long, slender to very short species. Furthermore, there are flat to strongly spherically shaped bodies. The body shape varies from species to species and shows the adaptation to the way of life of the individual species.

gallery img01

Praegu on teada üle 350 000 liigi 179 perekonnas. See teeb mardikatest putukate perekonna suurima liigi. Nende kehakuju on väga mitmekesine ja varieerub pikkadest, saledatest kuni väga lühikeste liikideni. Lisaks on kehad lamedad kuni tugevalt sfäärilised. Keha kuju on liigiti erinev ja näitab kohanemist üksikute liikide eluviisiga.

gallery img01

Il en existe 350000 espèces, réparties dans 179 familles, ce qui fait des coléoptères le plus grand ordre parmi les insectes. La forme du corps est très variée, de longue et élancée à très réduite. De plus, elle peut être plate ou sphérique. Cette variété, qui se rencontre d’une espèce à l’autre, montre l’adaptation des insectes à leurs différents modes de vie.

gallery img01

Actualmente hay más de 350.000 especies conocidas en 179 familias. Esto hace que los escarabajos sean las especies más grandes de la familia de los insectos. La forma del cuerpo es muy diversa y varía desde especies largas y delgadas hasta especies muy cortas. Además, hay cuerpos de forma plana a fuertemente esférica. La forma del cuerpo varía de una especie a otra y muestra la adaptación a la forma de vida de las especies individuales.

gallery img01

Attualmente ci sono più di 350.000 specie note in 179 famiglie. Ciò rende i coleotteri la specie più ampia nella famiglia degli insetti. La loro forma del corpo è molto diversa e varia da specie lunghe e snelle a molto corte. Inoltre, ci sono corpi piatti a fortemente tondeggianti. La forma del corpo varia da specie a specie e mostra l’adattamento al modo di vivere delle singole specie.

gallery img01

Προς το παρόν υπάρχουν πάνω 350,000 γνωστά είδη σε 179 οικογένειες. Αυτό καθιστά τα σκαθάρια το μεγαλύτερο είδος στην οικογένεια των εντόμων.Το σχήμα του σώματός τους είναι πολύ ποικιλόμορφο και ποικίλει, από μακριά λεπτά μέχρι πολύ κοντά είδη. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται επίπεδο έως έντονα σφαιρικά σε σχήμα σώματα. Το σχήμα του σώματος διαφέρει από είδος σε είδος και αποκαλύπτει την προσαρμογή στον τρόπο ζωής του εκάστοτε είδους.

gallery img01

Trenutno je znanih več kot 350.000 vrst v 179 družinah. So največja vrsta v družini žuželk. Njihova oblika telesa je zelo raznolika in variira od dolgih, vitkih do zelo kratkih vrst. Poleg tega imajo lahko od ploščatih do močno kroglasto oblikovanih teles. Oblika telesa se razlikuje od vrste do vrste in kaže na prilagoditev načinu življenja posamezne vrste.

gallery img01

Le corps des fourmis se divise en trois parties (tête, thorax et abdomen). Par ailleurs, elles possèdent trois paires de pattes et certaines d’entre elles, deux paires d’ailes. Il en existe un peu plus de 13000 espèces. Les fourmis vivent en société, et sont divisées au minimum en trois castes, les femelles reproductrices (reines, absentes chez certaines espèces), les mâles reproducteurs et les ouvrières.

gallery img01

gallery img02

The body of ants is divided into three parts (head, chest and abdomen). In addition, they have three pairs of legs and some of them have two pairs of wings. There are more than 13,000 known species. Ants live in so-called insect states, which are always divided into at least three castes, fertile females (queens), fertile males and workers.

gallery img01

gallery img02

Sipelgate keha jaguneb kolmeks osaks (pea, rind ja kõht). Lisaks on neil kolm paari jalgu ja mõnel kaks paari tiibu. Tuntud on üle 13 000 liigi. Sipelgad on ühiselulised ja nad jagunevad alati vähemalt kolmeks kastiks, viljakad emased (kuningannad), viljakad isased ja töölised.

gallery img01

gallery img02

El cuerpo de las hormigas se divide en tres partes (cabeza, pecho y abdomen). Además, tienen tres pares de patas y algunos de ellos tienen dos pares de alas. Hay más de 13.000 especies conocidas. Las hormigas viven en los llamados estados de insectos, que siempre se dividen en al menos tres castas, hembras fértiles (reinas), machos fértiles y obreras.

gallery img01

gallery img02

Het lichaam van mieren is verdeeld in drie delen (kop, borst en achterlijf). Daarnaast hebben ze zes poten en sommige hebben twee paar vleugels. Er zijn meer dan 13.000 soorten bekend. Mieren leven in zogenaamde insecten kolonies, die altijd verdeeld zijn in ten minste drie kasten, vruchtbare vrouwtjes (koninginnen), vruchtbare mannetjes en werksters.

gallery img01

gallery img02

Il corpo delle formiche è diviso in tre parti (testa, torace e addome). Inoltre, hanno tre paia di zampe e alcune di loro hanno due paia di ali. Ci sono più di 13.000 specie note. Le formiche vivono in cosiddetti stati di insetti, che sono sempre divisi in almeno tre caste, femmine fertili (regine), maschi fertili e operaie.

gallery img01

gallery img02

Το σώμα των μυρμηγκιών διαιρείται σε τρία τμήματα (κεφάλι, θώρακας και κοιλιά). Επίσης, έχουν τρία ζεύγη ποδιών και κάποια από αυτά έχουν δύο ζεύγη φτερών. Υπάρχουν πάνω από 13,000 γνωστά είδη. Τα μυρμήγκια ζουν σε αποικίες, που χωρίζονται σε τρεις τάξεις, τα γόνιμα θηλυκά (βασίλισσες), τα γόνιμα αρσενικά και τους εργάτες.

gallery img01

gallery img02

Telo mravelj je razdeljeno na tri dele (glava, prsni koš in trebuh). Poleg tega imajo tri pare nog, nekatere med njimi pa tudi dva para kril. Poznamo več kot 13.000 vrst. Mravlje živijo v tako imenovanih žuželčjih združbah, ki se vedno delijo na vsaj tri kaste, plodne samice (kraljice), plodne samce in delavce.

gallery img01

gallery img02

Τα ισόποδα ανήκουν στις ανώτερες τάξεις των καρκινοειδών. Μπορούν να φτάσουν από 0.3 mm έως σχεδόν 50 cm. Είναι επίπεδα από την πλάτη ως την κοιλιά. Έχουν επτά ζεύγη ποδιών. Τα βράγχια εντοπίζονται στα πίσω πόδια. Διαφορετικά είδη, ωστόσο, εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα προσαρμογής στη ζωή στην ξηρά. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν επίσης είδη με άλλα αναπνευστικά όργανα, όπως τραχείες ή πνεύμονες, πέρα από αυτά που αναπνεύουν μέσω βραγχίων.

gallery img01

gallery img02

Pissenbedden (Isopoda) behoren tot de klasse van de kreeftachtigen. Ze kunnen 0,3 mm tot bijna 50 cm groot worden. Ze zijn afgeplat van de rug tot de buik. Ze hebben zeven paar poten. De kieuwen zitten aan de achterpoten. Verschillende soorten hebben zich echter in verschillende mate aangepast aan het leven op het land. Daarom zijn er ook soorten met andere ademhalingsorganen zoals luchtpijpen of longen naast de kieuwademhaling

gallery img01

gallery img02

Los isópodos pertenecen a la clase de crustáceos superiores. Pueden crecer desde 0,3 mm hasta casi 50 cm de tamaño. Son aplanados desde la espalda hasta el vientre. Tienen siete pares de patas. Las branquias se sientan en las patas traseras. Sin embargo, diferentes especies tienen diferentes niveles de adaptación a la vida en la tierra. Por lo tanto, también existen especies con otros órganos respiratorios como tráqueas o pulmones además de la respiración branquial.

gallery img01

gallery img02

Kakandid kuuluvad kõrgemate vähilaadsete klassi. Nad võivad kasvada 0,3 mm kuni peaaegu 50 cm suuruseks. Nad on lamedad seljast kõhuni. Neil on seitse paari jalgu. Lõpused istuvad tagajalgadel. Erinevatel liikidel on aga eluga maismaal erinev kohanemisaste. Seetõttu leidub peale lõpushingamise ka liike, millel on ka teisi hingamiselundeid, nagu hingetoru või kopsud.

gallery img01

gallery img02

Isopods belong to the class of higher crustaceans. They can grow from 0.3 mm to almost 50 cm in size. They are flattened from the back to the belly. They have seven pairs of legs. The gills sit at the rear legs. However, different species have different levels of adaptation to life on land. Therefore, there are also species with other respiratory organs such as tracheas or lungs besides gill breathing.

gallery img01

gallery img02

Les cloportes font partie de l’ordre des isopodes, lui-même relié au sous-embranchement des crustacés (embr. Arthropodes). Ils peuvent mesurer de 0,3 mm à presque 50 cm. Ce sont des animaux plats à sept paires de pattes, dont les postérieures comportent des branchies. Toutefois, les différentes espèces ont des niveaux d’adaptation très différents à la vie terrestre ; ainsi, certaines d’entre elles possèdent des organes respiratoires comme une trachée ou des poumons en plus des branchies.

gallery img01

gallery img02

Isopodi che appartengono alla classe dei crostacei superiori. Possono crescere da 0.3 mm fino a quasi 50 cm in grandezza. Sono schiacciati dalla schiena all’addome. Hanno sette paia di zampe. Le branchie si trovano nelle zampe posteriori. Tuttavia, diverse specie hanno diversi livelli di adattamento alla vita sulla terra. Di conseguenza, vi sono anche specie con altri organi respiratori come trachee e polmoni oltre che branchie.

gallery img01

gallery img02

Enakonožci spadajo v razred višjih rakov. Zrastejo lahko od 0,3 mm do skoraj 50 cm. Od hrbta do trebuha so sploščeni. Imajo sedem parov nog. Na zadnjih nogah imajo škrge. Različne vrste so različno prilagojene življenju na kopnem. Obstajajo tudi vrste, ki imajo poleg dihanja s škrgami še druge dihalne organe, kot so sapniki ali pljuča.

gallery img01

gallery img02

Strige so podvrsta členonožcev. Vključujejo izključno na kopnem živeče vrste z dvo- ali trimestnim številom nog. Tisočinožci imajo telo razdeljeno na dva dela. Imajo glavno , sestavljeno iz več segmentov, in deljeno telo z vsaj štirimi opornimi členi za noge.

gallery img01

gallery img02

Los milpiés son una sublínea de los artrópodos. Comprenden exclusivamente especies terrestres con un número de pies de dos o tres dígitos. Los milpiés tienen un cuerpo dividido en dos partes. Tienen una cápsula de la cabeza que consta de varios segmentos y un tronco dividido con al menos cuatro segmentos de apoyo para los pies.

gallery img01

gallery img02

Thatjalgsed on lülijalgsete alamliin. Need hõlmavad eranditult maismaal elavaid liike, millel on kahe- või kolmekohaline jalgade arv. Tuhatjalgsel on keha, mis on jagatud kaheks osaks. Neil on peakapsel, mis koosneb mitmest segmendist ja jagatud ruumist, millel on vähemalt neli jalga toetavat segmenti.

gallery img01

gallery img02

The Thousand leggers are a subline of the arthropods. They comprise exclusively land living species with a two- or three-digit number of legs. Thousand leggers have a body divided into two parts. They have a head capsule consisting of several segments and a divided trunk with at least four leg supporting segments.

gallery img01

gallery img02

Les mille-pattes font partie des arthropodes. Exclusivement terrestres, ils possèdent une tête (portant une paire d’antennes, quatre paires de mandibules et deux paires de mâchoires) suivie d’un corps composé d’anneaux, chacun d’entre eux supportant une ou deux paires de pattes.

gallery img01

gallery img02

De duizendpoten zijn een subgroep van de geleedpotigen. Zij omvatten uitsluitend op het land levende soorten met een twee- of driecijferig aantal poten. Duizendpoten hebben een lichaam dat in twee delen is verdeeld. Zij hebben een kopkapsel dat uit verscheidene segmenten bestaat en een gedeelde romp met ten minste vier pootdragende segmenten.

gallery img01

gallery img02

I millepiedi sono un gruppo di artropodi. Comprendono esclusivamente specie che vivono sulla terra con un numero di paia di zampe nell’ordine di  due o tre cifre. I millepiedi hanno il corpo diviso in due parti. Hanno una capsula apicale formata da diversi segmenti e un tronco settato con almeno quattro zampe che sostengono i segmenti.

gallery img01

gallery img02

Τα χιλιόποδα είναι μια υποκατηγορία των αρθρόποδων. Αποτελούνται αποκλειστικά από χερσαία είδη με διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό ποδιών. Το σώμα των χιλιόποδων διαιρείται σε δύο μέρη. Έχουν μια κεφαλή που αποτελείται από διάφορα τμήματα και διαχωρισμένο κορμό με τουλάχιστον τέσσερα μέρη στήριξης ποδιών.

gallery img01

gallery img02

Τα σαλιγκάρια ανήκουν στα μαλακόστρακα. Το μέγεθος τους κυμαίνεται ανάμεσα στα κάτω από 0.5 mm έως πάνω από 90 cm. Το σώμα ενός σαλιγκαριού αποτελείται από το κεφάλι και τον πόδα, καθώς και τον οπίσθιο σπλαχνικό σάκο, που προστατεύεται από ένα στρώμα ιστού του καλύμματος. Κύτταρα εντός του καλύμματος σχηματίζουν ένα σκληρό κέλυφος που προσομοιάζει στη βασική του δομή τα κελύφη των άλλων μαλακόστρακων και είναι συνήθως ασύμμετρα στραμμένο προς τη μία πλευρά του σώματος.gallery img01

gallery img02

Le lumache appartengono alla tribù dei molluschi. La dimensione del corpo delle lumache varia da meno di 0.5 mm a più di 90 cm. Il corpo di una lumaca è formato dalla testa e dal piede, oltre che dalla sacca viscerale sulla parte posteriore, che è protetta dallo strato di tessuto della copertura. Le cellule nella copertura formano una conchiglia dura, che ricorda altre conchiglie di molluschi nella sua forma di base, e generalmente risulta girata asimmetricamente verso uno dei lati del corpo.

gallery img01

gallery img02

Slakken behoren tot de stam van de weekdieren. De lichaamsgrootte van slakken varieert van minder dan 0,5 mm tot meer dan 90 cm. Het lichaam van een slak bestaat uit kop en voet, alsmede de achterliggende ingewandenzak, die beschermd wordt door de weefsellaag van de mantel. De cellen in de mantel vormen een harde schelp, die qua basisstructuur lijkt op andere schelpen van weekdieren, die gewoonlijk asymmetrisch naar één kant van het lichaam is gedraaid.

gallery img01

gallery img02

Les escargots sont des mollusques. Leur taille peut aller de moins de 0,5 mm jusqu’à plus de 90 cm, et ils sont pourvus d’une tête avec des yeux au bout de tentacules (ou cornes), d’un corps (ou pied) tandis que la partie viscérale est protégée d’une coquille plus ou moins dure, souvent spiralée.

gallery img01

gallery img02

Teod kuuluvad molluskite hõimu. Tigude keha suurus varieerub alla 0,5 mm kuni üle 90 cm. Teo keha koosneb peast ja jalalabast ning seljal asetsevast vistseraalsest kotist, mida kaitseb karvkatte koekiht. Karvkatte rakud moodustavad kõva kesta, mis põhistruktuurilt meenutab teisi molluskikarpe, mis on tavaliselt asümmeetriliselt ühele kehapoolele keerdunud.

gallery img01

gallery img02

Snails belong to the mollusc tribe. The body size of the snails varies from less than 0.5 mm to over 90 cm. The body of a snail consists of head and foot as well as the back lying visceral sac, which is protected by the tissue layer of the coat. Cells in the coat form a hard shell, which resembles other mollusc shells in the basic structure, which is usually asymmetrically twisted to one side of the body.

gallery img01

gallery img02

Los caracoles pertenecen a la tribu de los moluscos. El tamaño del cuerpo de los caracoles varía desde menos de 0,5 mm hasta más de 90 cm. El cuerpo de un caracol consiste en la cabeza y el pie, así como el saco visceral que se encuentra en la parte posterior, que está protegido por la capa de tejido del pelaje. Las células del pelaje forman un caparazón duro, que se asemeja a otros caparazones de moluscos en la estructura básica, que generalmente está torcida asimétricamente hacia un lado del cuerpo.

gallery img01

gallery img02

Polži spadajo v mehkužce. Telesna velikost polžev je od manj kot 0,5 mm do več kot 90 cm. Polževo telo sestavljajo glava in noga ter zadaj ležeča visceralna vreča, ki jo ščiti plast tkiva plašča. Celice v plašču tvorijo trdo lupino, ki po osnovni zgradbi spominja na lupine drugih mehkužcev in je običajno asimetrično zasukana na eno stran telesa.o

gallery img01

gallery img02

Exploring your world with Spotteron Apps in these current times is something, you can do safely. Not only is going out into the fresh air beneficial for your health, but it is also a chance to escape the current everyday routine of staying at home most of the time.

While spotting, you can easily keep your distance to others, and you can go out into the wild without being surrounded by other people on a close quarter. But you won't be alone! In the apps, you will find a community of people like you, with an adventurous spirit, who are interested in similar topics as you.

Please stay safe - always watch your steps and take care of others. Keep the physical distance and do not put yourself at risk. But also enjoy walking out into nature and discover new things with your SPOTTERON apps.

With your contributions to the apps, you not only help important projects by making observations, but you also share what you find out there with other like-minded people. Let's explore and discover your world together!

SeperatorHeadlineBar WomanDog

If you want to share your experiences with the current Covid-19 crisis, please check out his app:

Page 2 of 2