Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Sự liên tục của cành gãy/củi khô

Trong bán kính 5m tính từ điểm điều tra của bạn, hãy ước tính tỷ lệ phần trăm bề mặt mặt đất được bao phủ bởi các mảnh vụn gỗ lớn

<20%
20-40%
40-60%
60-80%
>80%

continuity of large woody debris

Source: https://www.mdpi.com/1999-4907/4/4/1199