Short note: This website is in Beta - we are currently building everything up but you can already find the apps to download and participate! Thank you and stay safe!

Ảnh tại vị trí quan sát

Chụp ảnh địa điểm quan sát. Đảm bảo rằng các nhà khoa học công dân khác có thể dễ dàng nhận ra địa điểm bằng cách đưa một số đối tượng tham chiếu vào hình ảnh.

Bạn cũng có thể chọn một bức ảnh phù hợp từ album của mình. Trong trường hợp này, vui lòng điều chỉnh ngày giờ quan sát trước khi lưu vị trí.